Dr. Raghvendra Sahai

Dr. Raghvendra Sahai

Ph.D. President

Michael Waldman

Michael Waldman

Lab Director

Dr. Manjistha Dasgupta

Dr. Manjistha Dasgupta

Ph.D. Lab Supervisor

Sahar Brahim

Sahar Brahim

Business Development

Angela Jan

Angela Jan

Quality Control

Shekhar Yerramilli

Shekhar Yerramilli

Strategic Advisor